Một cuộc sống thú vị

Làm việc tại công ty là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Tại IFI Solution, bạn sẽ có một cuộc sống thú vị thông qua các hoạt động giao lưu với đồng nghiệp như: tham gia các sự kiện do BĐS tổ chức trong năm, tham gia các hoạt động thể thao

 


455

Follower

2003

Since

258

Employee

368

Project